POLITICA DE COOKIES, AVIS LEGAL I POLITICA DE PRIVACITAT

NATURAFIT és una marca enregistrada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

El titular del domini web és Joël Torcque Torres. D'aquí en endavant, el propietari.

El correu electrònic de contacte és info@naturafit.cat

Responsabilitat

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a la observància i compliment rigurós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d'aplicació.

El propietari s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web i per la falta de disponibilitat (caigudies) del lloc el qual efectuarà a més parades periòdiques per manteniments periòdics. A més, el propietari es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web del propietari.

Ús de Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar de manera puntual cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d'una tècnica utilitzada de manera habitual a Internet per portar a terme determinades funcons que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior, i desapareixen al finalitzar la sessió de l'úsuari. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el propietari no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en el seu lloc web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el propietari es compromet a la retirada inmediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada inmediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Protecció de dades personals

El propietari compleix amb la normativa espanyola (i compliment a nivell europeu) de protecció de dades de caràcter personal, i garantitza el compliment íntegre de les obligacions disposades a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, així com altra normativa vigent, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals dels usuaris.

Política anti-spam

El propietari es declara completament en contra de l'enviament de comunicacions comercials no sol·licitades i a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com "spam". Així mateix es declara compromés amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abussives.

Per tant, el prestador garanteix a l'usuari a que en cap cas les dades personals recollides en el lloc web seran cedides, compratides, transferides ni venudes a tercers.

Per les mateixes raons, el procés de registre no ha de ser utilitzat per inscriure direccions de correu de persones alhienes sense el consentiment de les persones afectades. NATURAFIT implementa com a contramesura a aquestes pràctiques una llista de correu de tipus double opt-in que requereix la confirmació explícita per part del titular del compte de correu electrònic indicada com a direcció de subscripció, abans de rebre comunicacions per correu electrònic.

En el cas de que encara així un usuari rebi comunciacions d'aquest lloc web sense haver-se enregistrat, o sense haver donat el seu consentiment a aquest registre, pot cancelar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen a la pròpia comunicació.

A més, l'usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte del lloc web, tant per comunicar el que ha passat com per sol·licitar l'eliminació inmediata de les seves dades del nostre sistema.

Allotjament de dades

Per raons tècniques i de qualitat de servei, el blog NATURAFIT es troba allotjat en els servidors de l'empresa Raiola (política de privacidad). Per raons similars, la prestació del servei de subscripció per correu electrònic i enviament de newsletter es fa des de l'empresa Mail Chimp (política de privacidad).

Google Analytics

Google Analytics és un servei d'anàlisi de dades estadístics prestat per l'empresa Google (política de privacidad). Naturafit utilitza aquest servei per realitzar un seguiment de les estadístiques d'ús del mateix.

Google Analytics utilitza cookies per ajudar al lloc web a analitzar dades estadístiques sobre l'ús del mateix (número de visites totals, pàgines més vistes, etc.). La informació que genera la cookie (incloent la seva direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units.

Google utilitzarà aquesta informació per conta nostra amb el propòsit de generar informació estadística sobre l'ús de Naturafit. Google no associarà la seva direcció IP amb cap altre dada de la que disposi Google. Google podrà trametre aquesta informació a tercers quan així s'ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per conta de Google.

Vosté pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjanánt la selecció de la configuració apropiada del seu navegador. No obstant, al fer-ho, limitarà la plena funcionalitat de Natuarfit. Al utilizar aquest lloc web, dona el seu consentiment al tractament d'informació per Google en la forma i pels fins abans indicats.

Consentiment al tractament de dades personals de l'usuari

En el marc de les seves activitats, Naturafit disposa de la possibilitat de registre d'usuaris per a l'enviament de comunicacions per correu electrònic, fer comentaris al blog i enviar missatges a través del formulari de contacte.

L'usuari mitjançant els actes de subscripció al blog, la realització de comentaris o el formulari de contacte estarà donant consentiment al tractament de les dades personals proporcionades segons el dispost en l'article 6 de la LOPD. L'úsuari podrà exercicir els seus drets en els termes disposats per l'article 5 de la LOPD.

Les dades de caràcter personal sol·licitades en aquestes activitats quedaran incorporades en un fitxer la finalitat del qual és la comunicació de novetats relatives al lloc web de Natuarfit, actuant coma resposnable del fitxer el propietari. Queda igualment informat de la possibilitat d'exercitar els drets que s'indiquen en l'apartat a Drets d'usuari.

Derechos del usuario

De conformitat amb l'establert en l'article 5 de la LOPD, s'informa a l'usuari que la finalitat exclussiva de la base de dades de registre és l'enviament d'informació sobre novetats relacioandes amb el lloc web Naturafit. Únicament el propietari tindrà accés a les seves dades, i sota cap concepte aquestes dades seran cedides, compartides, transferides ni venudes a cap tercer.

D'acord amb el disposat a la LOPD, l'usuari en qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició front el propietari.

Per facilitar l'exercici d'aquests drets es facilita en totes les comunicacions un enllaç de sol·licitud de baixa que redundarà en l'eliminació inmediata de les dades personals de l'usuari en la nostra base de dades.

Enllaços d'afiliació

Naturafit utilitza enllaços d'afiliació de productes i serveis de marques que han establert un programa d'afiliats. Aquests enllaços s'utillitzen després d'haver utilitzat aquests productes i serveis, o bé haver realitzat proves que permetin valorar que compleixen amb un nivell adequat de qualitat.

El propietari es compromet a no incloure enllaços afiliats arbitraris a productes que no compleixin amb les condicions abans descrites, entenent a més que aquest tipus de pràctiques resultarien contraproduents per a la reputació del propi lloc web que els promociona.

Propietat Intelectual i ús dels continguts

NATURAFIT és una marca registrada per l'OEPM.

El lloc web Naturafit, incloent a títul enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionalment, els dissenys, logotips, texte i/o gràfics són propietat del propietari o en el seu cas disposa d'una llicència o autorització expresa per part dels autors.

En virtud del dispost en els articles 8 i 32.1 de la Llei de Propietat Intelectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posta a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol altre suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del propieteri. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intelectual i Industrial del propietari. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclussivament per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'absetnir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al portal.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics alhiens al propietari i que poguessin aparèixer al lloc web, perteneixen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el propietari conta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intelectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través de info@naturafit.cat.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació europea, a la que es someten expressament les parts.

Modificacions

El propietari es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, poguen cambiar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareixin presentats o localitzats en el seu portal.

Dret d'exclusió

El propietario se reserva el derecho de denegar o retirar l'accés a portal i/o dels serveis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin les presents condicions generals d'ús.

Modificació de les presents condicions i duració

El propietario podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, éssent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

El propietario podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.